تاريخ : سه شنبه هشتم آذر ۱۳۹۰ | 22:14 | نویسنده : مهندس محمد شهرجردی

فصل دوم . عملیات خاکی با دست

مقدمه

1- عملیات خاکی به طور معمول، باید به وسیله ماشین انجام شود. در مواردی که به علت کمی حجم عملیات خاکی، یا محدودیتهای محل اجرا، انجام عملیات خاکی با دست اجتناب ناپذیر باشد، هنگام تهیه برآورد، اقلام این نوع کارها با استفاده از ردیف‌های این فصل، برآورد می‌شود. در صورتی که حجم عملیات خاکی با دست از میزان برآورد شده بیشتر شود، پرداخت مقادیر افزایش یافته با قیمتهای این فصل تنها با تایید کارفرما مجاز است .

2- عملیات خاکی که به وسیله دج بر انجام شود و عملیات کوبیدن که با وسایل دستی یا غلطکها و ویبراتورهای موتوری دستی (غیر خودرو یا کششی ( اجرا شود نیز، عملیات خاکی دستی محسوب می‌شود.

3- حجم عملیات خاکی، بر اساس کار اجرا شده طبق نقشه و مشخصات، دستور کار و صورت مجلس ها محاسبه می‌شود و از بابت تغییر حجم ناشی از نشست، تورم یا کوبیدن مصالح هیچ گونه پرداختی به عمل نخواهد آمد.

4- انواع زمینهابه صورت زیر طبقه بندی می‌شوند:

4-1- زمینهای لجنی، زمینهایی هستند که عامل کار با وزن طبیعی خود، در آن به حدی فرو رود که انجام عملیات به سهولت مقدور نباشد.

4-2- زمینهای نرم، زمینهایی هستند که با بیل قابل برداشت باشند.

4-3- زمینهای سخت، زمینهایی هستند که با کلنگ یا دج برکنده شوند.

4-4- زمینهای سنگی، زمینهایی هستند که برای کندن آنها چکشهای بادی سنگبری یا مواد منفجره نیاز باشد، زمینهایی که در آن قطعات معمولی سنگ (سنگهایی که با وسایل دستی قابل جابجایی است ( توأم با خاک یا مخلوط و شن و ماسه وجود داشته باشد، زمین سنگی تلقی نمی‌شوند.

5- طبقه بندی زمین با تایید مهندس مشاور و تصویب کارفرما تعیین می‌شود.

6- ملاک محاسبه عمق، در پی‌هایی که داخل گود کنده می‌شوند، تراز کف گود خواهد بود.

7- در مواردی که در خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری، کانال کنی و حفر چاه در زمینهای غیر سنگی، به قطعات بزرگ سنگ برخورد شود که به تشخیص مهندس مشاور برداشت آن مستلزم خرد کردن قطعه سنگ باشد، در آن صورت معادل حجم سنگهایی که شکسته می‌شوند، خاکبرداری سنگی منظور می‌شود.

8- در مواردی که برای اجرای پی سازیها و احداث دیوارها، فاصله‌ای بین دیواره گود یا پی کنی و پی سازی لازم است که در نقشه های اجرایی پیش بینی نشده است، این فاصله درحد نیاز اجرای کار، با تشخیص و تایید مهندس مشاور تعیین و به ابعاد گودبرداری یا پی کنی اضافه می‌شود. این فاصله اضافی، بعد از اتمام عملیات باید با مصالح مورد قبول مهندس مشاور پر شود و در صورت لزوم کوبیده شود. بهای عملیات یاد شده طبق ردیف‌های مربوط پرداخت می‌شود.

9- چنانچه خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی، بیش از اندازه های درج شده در نقشه های اجرایی و دستور کارها انجام شود، پرکردن مجدد قسمتهای اضافی با مصالح باکیفیت قابل قبول مهندس مشاور و در صورت لزوم کوبیدن آن، به عهده پیمانکار است و ازاین بابت وجهی پرداخت نخواهد شد.

10- هزینه اجرای چوب بست، تخته گذاری و عملیات مشابه که به صورت موقت برای حفاظت ساختمانهای مجاور محل خاکبرداری صورت می‌گیرد و همچنین، برچیدن آنها پس از اتمام کار، به عهده پیمانکار است و پرداختی از این بابت صورت نخواهد گرفت.

11- در عملیات خاکی در سنگ، پیمانکار ملزم به انجام هرنوع اقدام لازم به منظور تامین ایمنی و انجام عملیات استحفاظی است و پرداخت اضافی از این بابت صورت نخواهد گرفت.

12- برای مواردی که آبکشی با تلمبه دستی یا سایر وسایل دستی صورت می‌گیرد، هزینه‌ای پرداخت نخواهد شد.

13- منظور از عمق در ردیف‌های چاه کنی، فاصله دهانه چاه تا انتهای هر یک از کوره هاست و در صورت تعدد کوره ها، مبنای محاسبه اضافه بهای عمق بیش از 20 متر، طول هر یک از کوره ها به علاوه عمق میله، است و برای هر یک از کوره ها به طور جداگانه، محاسبه و منظور خواهد شد.

14- نحوه پرداخت هزینه حمل خاک به شرح زیر است :

14-1- در مورد حمل خاکهای حاصل از خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی به خارج کارگاه یا خاکریزها، حجم خاکی که حمل می‌شود، طبق اندازه های محل کنده شده محاسبه می‌شود و هزینه های مربوط به افزایش حجم یا تورم، در قیمتها منظور شده و پرداخت دیگری از این بابت به عمل نخواهد آمد. تمام خاکهای حاصل از موارد یادشده، باید در خاکریزها مصرف شوند، عدم مصرف این خاکها در خاکریزها یا حمل آنها به خارج کارگاه، منوط به پیشنهاد مهندس مشاور و تصویب کارفرما و تنظیم صورت مجلس، اجرایی است .

14-2- در مورد خاکهای تهیه شده از محل قرضه )داخل یا خارج کارگاه ( برای مصرف خاکریزها، حجم خاکی که حمل می‌شود، برابر حجم اندازه های محل مصرف در نظر گرفته می‌شود.

14-3- در مورد خاکهای مصرفی در خاکریز از محل خاکبرداری، پی کنی، گودبرداری یا کانال کنی در شرایط یکسان از نظر نوع مواد، کوتاهترین فاصله بین مرکز ثقل خاکریز و خاکبرداری، ملاک محاسبه و پرداخت بهای حمل خواهد بود.

15- ردیف‌های حمل درج شده در این فصل، برای خاکها و مواد زایدی که به خارج کارگاه حمل می‌شوند، یا داخل کارگاه جابجا می‌شوند، تنها یک بار منظور می‌شود. به عبارت دیگر، برای انباشتن )دپوکردن ( و بارگیری مجدد، پرداختی صورت نخواهد گرفت. ولی چنانچه بر حسب ضرورت و موقعیت کار، حمل مجدد اجتناب ناپذیر باشد، حمل و بارگیری اضافی با پیشنهاد مهندس مشاور طبق دستور کار و صورت جلسه ای که به تایید کارفرما رسیده باشد، از ردیف‌های مربوط قابل پرداخت است .

16- بهای حمل با وسایل دستی، بیش از 100 متر قابل پرداخت نیست .

17- ردیف‌های حفر چاه، برای چاه فاضلاب نفوذی در نظر گرفته شده است .

18- در ردیف‌های 020601 و 020602 ، هرگاه تجهیزات لازم برای انجام آزمایش به روش پروکتور استاندارد فراهم نباشد، می توان به جای تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد، تراکم 90 درصد به روش آشتو اصلاحی به کار برد.

19- چنانچه بارگیری خاک و مواد حاصل از خاک برداری با دست در کامیون انجام شود هزینه آن بر اساس عملیات بارگیری و حمل با ماشین پرداخت می‌شود.

20- هزینه حفاری محل شمع به هر قطر، با وسایل دستی، از ردیف‌های حفر چاه این فصل با اعمال ضریب 1.2 استفاده می‌شود.


شماره فهرست بها 87

    شرح رديف فهرست بها    

 واحد رديف

 بهاي واحد فهرست 87

مقدار

 

020101

لجن برداری، حمل با چرخ دستی یا وسایل مشابه آن، تا فاصله 50 متری و تخلیه آنها.

مترمکعب

21200

 

 

020102

خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای نرم، تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط.

مترمکعب

9140

 

 

020103

خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی در زمینهای سخت، تا عمق 2 متر و ریختن خاکهای کنده شده به کنارمحلهای مربوط.

مترمکعب

22500

 

 

020104

خاک برداری، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی درزمینهای سنگی، تا عمق 2 متر و ریختن مواد  کنده شده به کنار محلهای مربوط.

مترمکعب

229500

 

 

020201

اضافه بها، به ردیف‌های 020102 تا 020104 ، هرگاه عمق، پی کنی، گودبرداری و کانال کنی بیش از 2 متر باشد، برای حجم واقع بین 2 تا 4 متر، یک بار و برای حجم واقع بین 4 تا 6 متر، دو بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

مترمکعب

7950

 

 

020202

اضافه بها، به ردیف‌های 020102 تا 020104 ، در صورتی که، عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و برای آبکشی حین انجام کار، کاربردن تلمبه موتوری ضروری باشد.

مترمکعب

23100

 

 

020301

حفرمیله چاه به قطرتا 1.2 متر و کوره و مخزن با مقاطع مورد نیاز در زمینهای نرم و سخت، تا عمق 20 متر از دهانه چاه و حمل خاکهای حاصله تا فاصله 10 متری دهانه چاه.

مترمکعب

101500

 

 

020302

اضافه بها نسبت به ردیف 020301 ، هرگاه عمق چاه بیش از 20 متر باشد، برای حجم واقع در 5 متر اول مازاد بر 20 متر، یک بار، و برای حجم واقع در 5 متر دوم، دو بار، و برای حجم واقع در 5 متر سوم، سه بار و به همین ترتیب برای عمقهای بیشتر.

مترمکعب

13900

 

 

020401

بارگیری مواد حاصله از هر نوع عملیات خاکی، غیر لجنی، و حمل با هر نوع وسیله دستی تا 50 متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.

مترمکعب

20800

 

 

020402

اضافه بهابه ردیف‌های 020101 و 020401 ، برای 50 متر حمل اضافی با وسایل دستی، کسر 50 متر به تناسب محاسبه می‌شود.

مترمکعب

14700

 

 

020501

تسطیح و رگلاژ سطوح خاکریزی و خاکبرداری پی ها، گودها و کانالها که با ماشین انجام شده باشد.

مترمکعب

695

 

 

020502

سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل.

مترمکعب

10300

 

 

020503

تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی به هرضخامت.

مترمکعب

83600

 

 

020504

ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی ها، گودها و کانالها، به درون پی ها، گودها و کانالها در قشرهای حداکثر 15 سانتیمتر در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.

مترمکعب

5460

 

 

020505

پخش و تسطیح خاکهای ریخته شده در خاکریزها در قشرهای حداکثر 15 سانتیمتر، در هر عمق و ارتفاع به غیر از پی ها، گودها و کانالها.

مترمکعب

5270

 

 

020601

آب پاشی و کوبیدن سطوح خاک برداری شده یا سطحزمین طبیعی، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد.

مترمکعب

1260

 

 

020602

آب پاشی و کوبیدن خاکهای پخش شده در قشرهای حداکثر 15 سانتیمتر، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد.

مترمکعب

11400

 

 

جمع فصل

0

   • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ